Dismiss Notice
Join Physics Forums Today!
The friendliest, high quality science and math community on the planet! Everyone who loves science is here!

Telenet nieuwsgroepen mededeling: nieuwsserver adres aanpassen/Attention: modification de l'adresse

 1. Jan 30, 2008 #1
  Beste klant,

  Telenet heeft een migratie gedaan van haar nieuwsservers.

  Wat betekent dit concreet voor jou als gebruiker?

  Er verandert niets aan de service, maar om verder gebruik te maken van de
  Telenet nieuwsgroepen service moet je bij de instellingen van je nieuwslezer
  het adres van de nieuwsserver veranderen van news.telenet.be of
  newsbin.telenet.be in newsgroups.telenet.be. Verder dien je de authenticatie
  op deze nieuwsserver uit te schakelen.

  Met vriendelijke groeten,

  Het Telenet team

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Cher client,

  Telenet a effectue une migration de ses serveurs de newsgroup.

  Pour continuer a utiliser les newsgroups de Telenet, modifiez dans la
  configuration de lecteur de nouvelles l'adresse du serveur de newsgroup:
  newsgroups.telenet.be a la place de news.telenet.be ou newsbin.telenet.be.
  Ceci ne necessite pas que vous vous identifiez pour acceder a ce serveur de
  newsgroup.

  Cordialement,

  L'equipe Telenet
   
 2. jcsd
Share this great discussion with others via Reddit, Google+, Twitter, or Facebook

Can you offer guidance or do you also need help?
Draft saved Draft deleted