View Single Post
young e.
#4
Nov21-06, 07:31 PM
P: 64
Crawling Ant Problems

Quote Quote by EnumaElish View Post
"Express your answer reduced to lowest common denominators, e.g., 2/8 must be reduced to 1/4" sounds like homework...

taka ra man ka... ingna lang gud nga dili ka ka answer,, ayaw sige ug pataka ug storya...