Register to reply

Anyone knows how to solve a cryptogram?

by Crazysah
Tags: cryptogram, solve
Share this thread:
Crazysah
#1
Feb19-12, 02:25 PM
P: 5
1. The problem statement, all variables and given/known data

PZNWHZGMJKNYVUONKVMTXKNGUNADVGKUWLKVXZCZWGVKTNONAAGZJYNIHUIWNCTETOBVOZO YVHPZCCVHVWJBTOOTOBHTBOTAUTOBGZOZPVCVHPJCCVHXSVOBJANGTSVMJHPNGOWZANGZUN LVOYVCITBSKUBNYKSZHVIZHNCZIONVKSNLGANGWZVGHDGZHXGTWZYOJVGCUVXZOKLGUVOYK SGZJFLVGKJGHVBNKSJPNGCYTHMZGUYTAAJGJOKONPANGIVOSNCYHTOSTHINGKVCSVOYHKSZ DNPZGKNVWNCTHSVCCANGIHNASLIVODNMJGKUVOYVCCANGIHNASLIVOCTAZVOYUJKKSJHVIJ GJMNCLKTNOVGUWZCTJAHANGPSTXSNLGANGWJVGHANLBSKVGJHKTCCVKTHHLJVGNLOYKSZBC NWJKSZWZCTJAKSVKKSJGTBSKHNAIVOXNIZONKAGNIKSZBZOZGNHTKUNAKSJHKVKZWLKAGNI KSZSVOYNABNYPJYVGJONKANGBJKKNYVUKSVKPJVGZKSJSJTGHNAKSVKATGHKGJMNCLKTNOC JKKSJPNGYBNANGKSAGNIKSTHKTIZVOYDCVXZKNAGTZOYVOYANZVCTRJKSVKKSZKNGXSSVHW ZJODVHHJYKNVOJPBZOZGVKTNONAVIJGTXVOHWNGOTOKSTHXJOKLGUKZIDJGJYWUPVGYTHXT DCTOJYWUVSVGYVOYWTKKJGDZVXJDGNLYNANLGVOXTZOKSZGTKVBZVOYLOPTCCTOBKNPTKOJ HHNGDJGITKKSZHCNPLOYNTOBNAKSNHZSLIVOGTBSKHKNPSTXSKSTHOVKTNOSVHVCPVUHWJZ OXNIITKKJYVOYKNPSTXSPZVGJXNIITKKJYKNYVUVKSNIJVOYVGNLOYKSJPNGCYCZKZMZGUO VKTNORONPPSJKSZGTKPTHSZHLHPJCCNGTCCKSVKPZHSVCCDVUVOUDGTXZWZVGVOUWLGYZOI JZKVOUSVGYHSTDHLDDNGKVOUAGTZOYNDDNHZVOUANZKNVHHLGZKSJHLGMTMVCVOYKSJHLXX ZHHNACTWZGKUKSTHILXSPJDCZYBJVOYINGZKNKSNHJNCYVCCTJHPSNHJXLCKLGVCVOYHDTG TKLVCNGTBTOHPZHSVGJPJDCZYBJKSZCNUVCKUNAAVTKSALCAGTJOYHLOTKJYKSJGJTHCTKK CJPJXVOONKYNTOVSNHKNAXNNDJGVKTMJMJOKLGZHYTMTYJYKSJGJTHCTKKCJPJXVOYNANGP JYVGJONKIZJKVDNPJGALCXSVCCJOBZVKNYYHVOYHDCTKVHLOYZGKNKSNHZOZPHKVKZHPSNI PJPJCXNIZKNKSJGVORHNAKSJAGZJPJDCZYBJNLGPNGYKSVKNOJANGINAXNCNOTVCXNOKGNC HSVCCONKSVMZDVHHJYVPVUIZGZCUKNWZGZDCVXJYWUVAVGINGZTGNOKUGVOOUPJHSVCCONK VCPVUHZQDJXKKNATOYKSZIHLDDNGKTOBNLGMTJPWLKPJHSVCCVCPVUHSNDZKNATOYKSJIHK GNOBCUHLDDNGKTOBKSJTGNPOAGJZYNIVOYKNGZIZIWJGKSVKTOKSJDVHKKSNHZPSNANNCTH SCUHNLBSKDNPZGWUGTYTOBKSZWVXRNAKSJKTBJGJOYZYLDTOHTYJKNKSNHZDZNDCZTOKSJS LKHVOYMTCCVBJHNASVCAKSJBCNWZHKGLBBCTOBKNWGJVRKSZWNOYHNAIVHHITHJGUPJDCZY BJNLGWZHKJAANGKHKNSJCDKSZISJCDKSZIHJCMZHANGPSVKJMJGDZGTNYTHGZFLTGJYONKW JXVLHZKSJXNIILOTHKHIVUWZYNTOBTKONKWZXVLHJPJHJZRKSZTGMNKZHWLKWZXVLHJTKTH GTBSKTAVAGZJHNXTZKUXVOONKSZCDKSJIVOUPSNVGJDNNGTKXVOONKHVMJKSZAZPPSNVGJG TXSKNNLGHTHKJGGZDLWCTXHHNLKSNANLGWNGYZGPJNAAJGVHDZXTVCDCJYBZKNXNOMJGKNL GBNNYPNGYHTOKNBNNYYJZYHTOVOJPVCCTVOXZANGDGNBGJHHKNVHHTHKAGZJIJOVOYAGZJB NMJGOIJOKHTOXVHKTOBNAAKSJXSVTOHNADNMJGKUWLKKSTHDJVXZALCGJMNCLKTNONASNDJ XVOONKWJXNIJKSZDGJUNASNHKTCJDNPJGHCJKVCCNLGOZTBSWNGHRONPKSVKPJHSVCCENTO PTKSKSJIKNNDDNHZVBBGJHHTNONGHLWMJGHTNOVOUPSZGZTOKSJVIZGTXVHVOYCZKZMZGUN KSZGDNPJGRONPKSVKKSTHSZITHDSZGZTOKZOYHKNGJIVTOKSZIVHKJGNATKHNPOSNLHJKNK SVKPNGCYVHHZIWCUNAHNMZGZTBOHKVKZHKSZLOTKJYOVKTNOHNLGCVHKWZHKSNDZTOVOVBJ PSZGZKSJTOHKGLIJOKHNAPVGSVMJAVGNLKDVXJYKSJTOHKGLIJOKHNADZVXJPJGJOJPNLGD CZYBJNAHLDDNGKKNDGJMJOKTKAGNIWJXNITOBIJGJCUVANGLIANGTOMZXKTMJKNHKGJOBKS ZOTKHHSTZCYNAKSJOJPVOYKSZPZVRVOYKNZOCVGBZKSJVGZVTOPSTXSTKHPGTKIVUGLOATO VCCUKNKSNHJOVKTNOHPSNPNLCYIVRZKSJIHZCMJHNLGVYMJGHVGTJHPZNAAZGONKVDCZYBJ WLKVGJFLZHKKSVKWNKSHTYZHWJBTOVOJPKSJFLZHKANGDJVXZWZANGZKSJYVGRDNPJGHNAY JHKGLXKTNOLOCZVHSZYWUHXTJOXZJOBLCAVCCSLIVOTKUTODCVOOJYNGVXXTYZOKVCHZCAY ZHKGLXKTNOPJYVGJONKKZIDKKSZIPTKSPJVROJHHANGNOCUPSJONLGVGIHVGZHLAATXTZOK WZUNOYYNLWKXVOPZWZXZGKVTOWJUNOYYNLWKKSVKKSJUPTCCOZMZGWJZIDCNUZYWLKOZTKS ZGXVOKPNBGZVKVOYDNPJGALCBGNLDHNAOVKTNOHKVRZXNIANGKAGNINLGDGJHJOKXNLGHJW NKSHTYJHNMJGWLGYJOJYWUKSJXNHKNAINYJGOPJVDNOHWNKSGTBSKCUVCVGIJYWUKSJHKZV YUHDGJVYNAKSZYZVYCUVKNIUZKWNKSGVXTOBKNVCKJGKSVKLOXZGKVTOWVCVOXZNAKZGGNG KSVKHKVUHKSZSVOYNAIVORTOYHATOVCPVGHNCZKLHWJBTOVOJPGZIZIWJGTOBNOWNKSHTYJ HKSVKXTMTCTKUTHONKVHTBONAPZVROZHHVOYHTOXZGTKUTHVCPVUHHLWEJXKKNDGNNACZKL HOJMJGOZBNKTVKJNLKNAAZVGWLKCJKLHOZMZGAJVGKNOJBNKTVKZCZKWNKSHTYJHJQDCNGJ PSVKDGNWCJIHLOTKZLHTOHKJVYNAWJCVWNGTOBKSNHZDGNWCZIHPSTXSYTMTYJLHCJKWNKS HTYZHANGKSJATGHKKTIZANGILCVKJHJGTNLHVOYDGZXTHZDGNDNHVCHANGKSJTOHDZXKTNO VOYXNOKGNCNAVGIHVOYWGTOBKSZVWHNCLKZDNPZGKNYJHKGNUNKSZGOVKTNOHLOYZGKSZVW HNCLKZXNOKGNCNAVCCOVKTNOHCJKWNKSHTYZHHJZRKNTOMNRJKSZPNOYJGHNAHXTJOXZTOH KJVYNATKHKZGGNGHKNBJKSZGCJKLHJQDCNGJKSZHKVGHXNOFLJGKSJYJHJGKHJGVYTXVKJY THJVHZKVDKSZNXJVOYJDKSHVOYJOXNLGVBJKSZVGKHVOYXNIIZGXJCJKWNKSHTYZHLOTKZK NSZJYTOVCCXNGOZGHNAKSJZVGKSKSJXNIIVOYNATHVTVSKNLOYNKSJSJVMUWLGYJOHCJKKS JNDDGZHHJYBNAGJZVOYTAVWZVXSSJVYNAXNNDZGVKTNOIVUDLHSWVXRKSZELOBCZNAHLHDT XTNOCJKWNKSHTYZHENTOTOXGZVKTOBONKVOJPWVCVOXJNADNPJGWLKVOZPPNGCYNACVPPSZ GZKSJHKGNOBVGZELHKVOYKSZPZVRHZXLGZVOYKSZDZVXJDGZHZGMJYVCCKSTHPTCCONKWZA TOTHSJYTOKSJATGHKNOJSLOYGJYYVUHONGPTCCTKWJATOTHSZYTOKSZATGHKNOZKSNLHVOY YVUHONGTOKSZCTAZNAKSTHVYITOTHKGVKTNOONGZMZODJGSVDHTONLGCTAJKTIJNOKSTHDC VOZKWLKCZKLHWJBTOTOUNLGSVOYHIUAJCCNPXTKTEJOHINGJKSVOITOJPTCCGJHKKSZATOV CHLXXZHHNGAVTCLGJNANLGXNLGHZHTOXJKSTHXNLOKGUPVHANLOYJYJVXSBZOZGVKTNONAV IJGTXVOHSVHWZJOHLIINOJYKNBTMZKZHKTINOUKNTKHOVKTNOVCCNUVCKUKSZBGVMJHNAUN LOBVIZGTXVOHPSNVOHPZGZYKSZXVCCKNHZGMTXJHLGGNLOYKSZBCNWJONPKSJKGLIDJKHLI INOHLHVBVTOONKVHVXVCCKNWZVGVGIHKSNLBSVGIHPZOZJYONKVHVXVCCKNWVKKCZKSNLBS JIWVKKCZYPJVGZWLKVXVCCKNWZVGKSJWLGYZONAVCNOBKPTCTBSKHKGLBBCZUZVGTOVOYUJ VGNLKGZENTXTOBTOSNDJDVKTZOKTOKGTWLCVKTNOVHKGLBBCZVBVTOHKKSZXNIINOJOJITZ HNAIVOKUGVOOUDNMJGKUYTHZVHJVOYPVGTKHJCAXVOPZANGBJVBVTOHKKSJHJZOZITJHVBG VOYVOYBCNWVCVCCTVOXJONGKSVOYHNLKSJVHKVOYPJHKKSVKXVOVHHLGZVINGJAGLTKALCC TAJANGVCCIVORTOYPTCCUNLENTOTOKSVKSTHKNGTXZAANGKTOKSZCNOBSTHKNGUNAKSZPNG CYNOCUVAZPBJOJGVKTNOHSVMZWZJOBGVOKZYKSZGNCZNAYZAZOYTOBAGZJYNITOTKHSNLGN AIVQTILIYVOBJGTYNONKHSGTORAGNIKSTHGZHDNOHTWTCTKUTPJCXNIZTKTYNONKWZCTJMJ KSVKVOUNALHPNLCYZQXSVOBJDCVXZHPTKSVOUNKSZGDJNDCJNGVOUNKSZGBJOJGVKTNOKSZ JOJGBUKSJAVTKSKSJYJMNKTNOPSTXSPZWGTOBKNKSTHZOYJVMNGPTCCCTBSKNLGXNLOKGUV OYVCCPSNHJGMZTKVOYKSZBCNPAGNIKSVKATGZXVOKGLCUCTBSKKSZPNGCYVOYHNIUAZCCNP VIJGTXVOHVHRONKPSVKUNLGXNLOKGUXVOYNANGUNLVHRPSVKUNLXVOYNANGUNLGXNLOKGUI UAZCCNPXTKTEZOHNAKSJPNGCYVHRONKPSVKVIJGTXVPTCCYNANGUNLWLKPSVKKNBZKSJGPZ XVOYNANGKSJAGZJYNINAIVOATOVCCUPSJKSZGUNLVGJXTKTEJOHNAVIZGTXVNGXTKTEZOHN AKSJPNGCYVHRNALHSJGJKSZHVIZSTBSHKVOYVGYHNAHKGJOBKSVOYHVXGTATXJPSTXSPZVH RNAUNLPTKSVBNNYXNOHXTZOXJNLGNOCUHLGZGZPVGYPTKSSTHKNGUKSZATOVCELYBZNANLG YJZYHCZKLHBNANGKSKNCZVYKSJCVOYPJCNMJVHRTOBSTHWCJHHTOBVOYSTHSZCDWLKRONPT OBKSVKSZGZNOJVGKSBNYHPNGRILHKKGLCUWZNLGNPO

2. Relevant equations

Use whatever tools you wish (though we recommend the frequency-analysis and monoalphabetic substitution-cipher tools, some serious elbow grease and some ingenuity) to uncover the plaintext.
That is the cryptogram without any spaces for punctuation.

3. The attempt at a solution

Now I've tried to use frequency counting and a mono-alphabetic substitution cipher with no luck.

Anybody have any idea on this one?

Thanks,
Crazysah
Phys.Org News Partner Science news on Phys.org
Physical constant is constant even in strong gravitational fields
Montreal VR headset team turns to crowdfunding for Totem
Researchers study vital 'on/off switches' that control when bacteria turn deadly
jedishrfu
#2
Feb19-12, 02:51 PM
P: 3,101
is this for a course?

The suggestion of using frequency analysis and monalphabetic subs tools means its probably a monoaphabetic substitution cipher. If you can identify the first few letters via the freq analysis then you might find they used a keyword to construct the cipher. As an example: dumbwaiter where d=a / u=b / m=c / b=d... followed by the remaining letters in order that aren't in dumbwaiter.
Crazysah
#3
Feb19-12, 09:00 PM
P: 5
Yes. He says it is something we haven't done in class before and we have done monoalphabetic substitution ciphers before. Also, I already tried using a keyword but I'm just not getting the right keyword. I tried identifying the first few letters to form a word but no luck.

jhae2.718
#4
Feb19-12, 10:17 PM
PF Gold
jhae2.718's Avatar
P: 1,160
Anyone knows how to solve a cryptogram?

Do you have ideas on what the cipher may be? From frequency analysis you can get a feel for what you are dealing with. (e.g. a flatter frequency distribution may be a polyalphabetic substitution cipher.)
Crazysah
#5
Feb19-12, 10:32 PM
P: 5
No. I do not know what the cipher may be but I'm thinking it may be closest to a monoalphabetic substitution cipher.
Also, some letters may repeat itself. I think that might be the trick.
Just to say it again: Spaces and punctuation have been removed
Redbelly98
#6
Feb20-12, 09:36 PM
Mentor
Redbelly98's Avatar
P: 12,074
Quote Quote by Crazysah View Post
[b]3. The attempt at a solution

Now I've tried to use frequency counting and a mono-alphabetic substitution cipher with no luck.
If you have done the frequency count, why not post the results of it? It seems that would increase the chances that somebody could help you out.


Register to reply

Related Discussions
How do you solve problem you cannot solve? Academic Guidance 16
Solve for T General Math 2
Cryptogram has a certain twist Fun, Photos & Games 4
A Good Cryptogram Site General Discussion 0