View Single Post
Darkiekurdo
#819
Aug22-07, 09:23 AM
P: 110
Wow, Spivak is really rigorous!