Anyone knows how to solve a cryptogram?

 1. 1. The problem statement, all variables and given/known data

  PZNWHZGMJKNYVUONKVMTXKNGUNADVGKUWLKVXZCZWGVKTNONAAGZJYNIHUIWNCTETOBVOZOYVHPZCCVHVWJBTOOTOBHTBOTAUTOBGZOZPVCVHPJCCVHXSVOBJANGTSVMJHPNGOWZANGZUNLVOYVCITBSKUBNYKSZHVIZHNCZIONVKSNLGANGWZVGHDGZHXGTWZYOJVGCUVXZOKLGUVOYKSGZJFLVGKJGHVBNKSJPNGCYTHMZGUYTAAJGJOKONPANGIVOSNCYHTOSTHINGKVCSVOYHKSZDNPZGKNVWNCTHSVCCANGIHNASLIVODNMJGKUVOYVCCANGIHNASLIVOCTAZVOYUJKKSJHVIJGJMNCLKTNOVGUWZCTJAHANGPSTXSNLGANGWJVGHANLBSKVGJHKTCCVKTHHLJVGNLOYKSZBCNWJKSZWZCTJAKSVKKSJGTBSKHNAIVOXNIZONKAGNIKSZBZOZGNHTKUNAKSJHKVKZWLKAGNIKSZSVOYNABNYPJYVGJONKANGBJKKNYVUKSVKPJVGZKSJSJTGHNAKSVKATGHKGJMNCLKTNOCJKKSJPNGYBNANGKSAGNIKSTHKTIZVOYDCVXZKNAGTZOYVOYANZVCTRJKSVKKSZKNGXSSVHWZJODVHHJYKNVOJPBZOZGVKTNONAVIJGTXVOHWNGOTOKSTHXJOKLGUKZIDJGJYWUPVGYTHXTDCTOJYWUVSVGYVOYWTKKJGDZVXJDGNLYNANLGVOXTZOKSZGTKVBZVOYLOPTCCTOBKNPTKOJHHNGDJGITKKSZHCNPLOYNTOBNAKSNHZSLIVOGTBSKHKNPSTXSKSTHOVKTNOSVHVCPVUHWJZOXNIITKKJYVOYKNPSTXSPZVGJXNIITKKJYKNYVUVKSNIJVOYVGNLOYKSJPNGCYCZKZMZGUOVKTNORONPPSJKSZGTKPTHSZHLHPJCCNGTCCKSVKPZHSVCCDVUVOUDGTXZWZVGVOUWLGYZOIJZKVOUSVGYHSTDHLDDNGKVOUAGTZOYNDDNHZVOUANZKNVHHLGZKSJHLGMTMVCVOYKSJHLXXZHHNACTWZGKUKSTHILXSPJDCZYBJVOYINGZKNKSNHJNCYVCCTJHPSNHJXLCKLGVCVOYHDTGTKLVCNGTBTOHPZHSVGJPJDCZYBJKSZCNUVCKUNAAVTKSALCAGTJOYHLOTKJYKSJGJTHCTKKCJPJXVOONKYNTOVSNHKNAXNNDJGVKTMJMJOKLGZHYTMTYJYKSJGJTHCTKKCJPJXVOYNANGPJYVGJONKIZJKVDNPJGALCXSVCCJOBZVKNYYHVOYHDCTKVHLOYZGKNKSNHZOZPHKVKZHPSNIPJPJCXNIZKNKSJGVORHNAKSJAGZJPJDCZYBJNLGPNGYKSVKNOJANGINAXNCNOTVCXNOKGNCHSVCCONKSVMZDVHHJYVPVUIZGZCUKNWZGZDCVXJYWUVAVGINGZTGNOKUGVOOUPJHSVCCONKVCPVUHZQDJXKKNATOYKSZIHLDDNGKTOBNLGMTJPWLKPJHSVCCVCPVUHSNDZKNATOYKSJIHKGNOBCUHLDDNGKTOBKSJTGNPOAGJZYNIVOYKNGZIZIWJGKSVKTOKSJDVHKKSNHZPSNANNCTHSCUHNLBSKDNPZGWUGTYTOBKSZWVXRNAKSJKTBJGJOYZYLDTOHTYJKNKSNHZDZNDCZTOKSJSLKHVOYMTCCVBJHNASVCAKSJBCNWZHKGLBBCTOBKNWGJVRKSZWNOYHNAIVHHITHJGUPJDCZYBJNLGWZHKJAANGKHKNSJCDKSZISJCDKSZIHJCMZHANGPSVKJMJGDZGTNYTHGZFLTGJYONKWJXVLHZKSJXNIILOTHKHIVUWZYNTOBTKONKWZXVLHJPJHJZRKSZTGMNKZHWLKWZXVLHJTKTHGTBSKTAVAGZJHNXTZKUXVOONKSZCDKSJIVOUPSNVGJDNNGTKXVOONKHVMJKSZAZPPSNVGJGTXSKNNLGHTHKJGGZDLWCTXHHNLKSNANLGWNGYZGPJNAAJGVHDZXTVCDCJYBZKNXNOMJGKNLGBNNYPNGYHTOKNBNNYYJZYHTOVOJPVCCTVOXZANGDGNBGJHHKNVHHTHKAGZJIJOVOYAGZJBNMJGOIJOKHTOXVHKTOBNAAKSJXSVTOHNADNMJGKUWLKKSTHDJVXZALCGJMNCLKTNONASNDJXVOONKWJXNIJKSZDGJUNASNHKTCJDNPJGHCJKVCCNLGOZTBSWNGHRONPKSVKPJHSVCCENTOPTKSKSJIKNNDDNHZVBBGJHHTNONGHLWMJGHTNOVOUPSZGZTOKSJVIZGTXVHVOYCZKZMZGUNKSZGDNPJGRONPKSVKKSTHSZITHDSZGZTOKZOYHKNGJIVTOKSZIVHKJGNATKHNPOSNLHJKNKSVKPNGCYVHHZIWCUNAHNMZGZTBOHKVKZHKSZLOTKJYOVKTNOHNLGCVHKWZHKSNDZTOVOVBJPSZGZKSJTOHKGLIJOKHNAPVGSVMJAVGNLKDVXJYKSJTOHKGLIJOKHNADZVXJPJGJOJPNLGDCZYBJNAHLDDNGKKNDGJMJOKTKAGNIWJXNITOBIJGJCUVANGLIANGTOMZXKTMJKNHKGJOBKSZOTKHHSTZCYNAKSJOJPVOYKSZPZVRVOYKNZOCVGBZKSJVGZVTOPSTXSTKHPGTKIVUGLOATOVCCUKNKSNHJOVKTNOHPSNPNLCYIVRZKSJIHZCMJHNLGVYMJGHVGTJHPZNAAZGONKVDCZYBJWLKVGJFLZHKKSVKWNKSHTYZHWJBTOVOJPKSJFLZHKANGDJVXZWZANGZKSJYVGRDNPJGHNAYJHKGLXKTNOLOCZVHSZYWUHXTJOXZJOBLCAVCCSLIVOTKUTODCVOOJYNGVXXTYZOKVCHZCAYZHKGLXKTNOPJYVGJONKKZIDKKSZIPTKSPJVROJHHANGNOCUPSJONLGVGIHVGZHLAATXTZOKWZUNOYYNLWKXVOPZWZXZGKVTOWJUNOYYNLWKKSVKKSJUPTCCOZMZGWJZIDCNUZYWLKOZTKSZGXVOKPNBGZVKVOYDNPJGALCBGNLDHNAOVKTNOHKVRZXNIANGKAGNINLGDGJHJOKXNLGHJWNKSHTYJHNMJGWLGYJOJYWUKSJXNHKNAINYJGOPJVDNOHWNKSGTBSKCUVCVGIJYWUKSJHKZVYUHDGJVYNAKSZYZVYCUVKNIUZKWNKSGVXTOBKNVCKJGKSVKLOXZGKVTOWVCVOXZNAKZGGNGKSVKHKVUHKSZSVOYNAIVORTOYHATOVCPVGHNCZKLHWJBTOVOJPGZIZIWJGTOBNOWNKSHTYJHKSVKXTMTCTKUTHONKVHTBONAPZVROZHHVOYHTOXZGTKUTHVCPVUHHLWEJXKKNDGNNACZKLHOJMJGOZBNKTVKJNLKNAAZVGWLKCJKLHOZMZGAJVGKNOJBNKTVKZCZKWNKSHTYJHJQDCNGJPSVKDGNWCJIHLOTKZLHTOHKJVYNAWJCVWNGTOBKSNHZDGNWCZIHPSTXSYTMTYJLHCJKWNKSHTYZHANGKSJATGHKKTIZANGILCVKJHJGTNLHVOYDGZXTHZDGNDNHVCHANGKSJTOHDZXKTNOVOYXNOKGNCNAVGIHVOYWGTOBKSZVWHNCLKZDNPZGKNYJHKGNUNKSZGOVKTNOHLOYZGKSZVWHNCLKZXNOKGNCNAVCCOVKTNOHCJKWNKSHTYZHHJZRKNTOMNRJKSZPNOYJGHNAHXTJOXZTOHKJVYNATKHKZGGNGHKNBJKSZGCJKLHJQDCNGJKSZHKVGHXNOFLJGKSJYJHJGKHJGVYTXVKJYTHJVHZKVDKSZNXJVOYJDKSHVOYJOXNLGVBJKSZVGKHVOYXNIIZGXJCJKWNKSHTYZHLOTKZKNSZJYTOVCCXNGOZGHNAKSJZVGKSKSJXNIIVOYNATHVTVSKNLOYNKSJSJVMUWLGYJOHCJKKSJNDDGZHHJYBNAGJZVOYTAVWZVXSSJVYNAXNNDZGVKTNOIVUDLHSWVXRKSZELOBCZNAHLHDTXTNOCJKWNKSHTYZHENTOTOXGZVKTOBONKVOJPWVCVOXJNADNPJGWLKVOZPPNGCYNACVPPSZGZKSJHKGNOBVGZELHKVOYKSZPZVRHZXLGZVOYKSZDZVXJDGZHZGMJYVCCKSTHPTCCONKWZATOTHSJYTOKSJATGHKNOJSLOYGJYYVUHONGPTCCTKWJATOTHSZYTOKSZATGHKNOZKSNLHVOYYVUHONGTOKSZCTAZNAKSTHVYITOTHKGVKTNOONGZMZODJGSVDHTONLGCTAJKTIJNOKSTHDCVOZKWLKCZKLHWJBTOTOUNLGSVOYHIUAJCCNPXTKTEJOHINGJKSVOITOJPTCCGJHKKSZATOVCHLXXZHHNGAVTCLGJNANLGXNLGHZHTOXJKSTHXNLOKGUPVHANLOYJYJVXSBZOZGVKTNONAVIJGTXVOHSVHWZJOHLIINOJYKNBTMZKZHKTINOUKNTKHOVKTNOVCCNUVCKUKSZBGVMJHNAUNLOBVIZGTXVOHPSNVOHPZGZYKSZXVCCKNHZGMTXJHLGGNLOYKSZBCNWJONPKSJKGLIDJKHLIINOHLHVBVTOONKVHVXVCCKNWZVGVGIHKSNLBSVGIHPZOZJYONKVHVXVCCKNWVKKCZKSNLBSJIWVKKCZYPJVGZWLKVXVCCKNWZVGKSJWLGYZONAVCNOBKPTCTBSKHKGLBBCZUZVGTOVOYUJVGNLKGZENTXTOBTOSNDJDVKTZOKTOKGTWLCVKTNOVHKGLBBCZVBVTOHKKSZXNIINOJOJITZHNAIVOKUGVOOUDNMJGKUYTHZVHJVOYPVGTKHJCAXVOPZANGBJVBVTOHKKSJHJZOZITJHVBGVOYVOYBCNWVCVCCTVOXJONGKSVOYHNLKSJVHKVOYPJHKKSVKXVOVHHLGZVINGJAGLTKALCCTAJANGVCCIVORTOYPTCCUNLENTOTOKSVKSTHKNGTXZAANGKTOKSZCNOBSTHKNGUNAKSZPNGCYNOCUVAZPBJOJGVKTNOHSVMZWZJOBGVOKZYKSZGNCZNAYZAZOYTOBAGZJYNITOTKHSNLGNAIVQTILIYVOBJGTYNONKHSGTORAGNIKSTHGZHDNOHTWTCTKUTPJCXNIZTKTYNONKWZCTJMJKSVKVOUNALHPNLCYZQXSVOBJDCVXZHPTKSVOUNKSZGDJNDCJNGVOUNKSZGBJOJGVKTNOKSZJOJGBUKSJAVTKSKSJYJMNKTNOPSTXSPZWGTOBKNKSTHZOYJVMNGPTCCCTBSKNLGXNLOKGUVOYVCCPSNHJGMZTKVOYKSZBCNPAGNIKSVKATGZXVOKGLCUCTBSKKSZPNGCYVOYHNIUAZCCNPVIJGTXVOHVHRONKPSVKUNLGXNLOKGUXVOYNANGUNLVHRPSVKUNLXVOYNANGUNLGXNLOKGUIUAZCCNPXTKTEZOHNAKSJPNGCYVHRONKPSVKVIJGTXVPTCCYNANGUNLWLKPSVKKNBZKSJGPZXVOYNANGKSJAGZJYNINAIVOATOVCCUPSJKSZGUNLVGJXTKTEJOHNAVIZGTXVNGXTKTEZOHNAKSJPNGCYVHRNALHSJGJKSZHVIZSTBSHKVOYVGYHNAHKGJOBKSVOYHVXGTATXJPSTXSPZVHRNAUNLPTKSVBNNYXNOHXTZOXJNLGNOCUHLGZGZPVGYPTKSSTHKNGUKSZATOVCELYBZNANLGYJZYHCZKLHBNANGKSKNCZVYKSJCVOYPJCNMJVHRTOBSTHWCJHHTOBVOYSTHSZCDWLKRONPTOBKSVKSZGZNOJVGKSBNYHPNGRILHKKGLCUWZNLGNPO

  2. Relevant equations

  Use whatever tools you wish (though we recommend the frequency-analysis and monoalphabetic substitution-cipher tools, some serious elbow grease and some ingenuity) to uncover the plaintext.
  That is the cryptogram without any spaces for punctuation.

  3. The attempt at a solution

  Now I've tried to use frequency counting and a mono-alphabetic substitution cipher with no luck.

  Anybody have any idea on this one?

  Thanks,
  Crazysah
   
 2. jcsd
 3. jedishrfu

  Staff: Mentor

  is this for a course?

  The suggestion of using frequency analysis and monalphabetic subs tools means its probably a monoaphabetic substitution cipher. If you can identify the first few letters via the freq analysis then you might find they used a keyword to construct the cipher. As an example: dumbwaiter where d=a / u=b / m=c / b=d... followed by the remaining letters in order that aren't in dumbwaiter.
   
 4. Yes. He says it is something we haven't done in class before and we have done monoalphabetic substitution ciphers before. Also, I already tried using a keyword but I'm just not getting the right keyword. I tried identifying the first few letters to form a word but no luck.
   
 5. jhae2.718

  jhae2.718 1,152
  Gold Member

  Do you have ideas on what the cipher may be? From frequency analysis you can get a feel for what you are dealing with. (e.g. a flatter frequency distribution may be a polyalphabetic substitution cipher.)
   
 6. No. I do not know what the cipher may be but I'm thinking it may be closest to a monoalphabetic substitution cipher.
  Also, some letters may repeat itself. I think that might be the trick.
  Just to say it again: Spaces and punctuation have been removed
   
 7. Redbelly98

  Redbelly98 12,046
  Staff Emeritus
  Science Advisor
  Homework Helper


  If you have done the frequency count, why not post the results of it? It seems that would increase the chances that somebody could help you out.
   
Know someone interested in this topic? Share this thead via email, Google+, Twitter, or Facebook

Have something to add?