1. Limited time only! Sign up for a free 30min personal tutor trial with Chegg Tutors
  Dismiss Notice
Dismiss Notice
Join Physics Forums Today!
The friendliest, high quality science and math community on the planet! Everyone who loves science is here!

Homework Help: Anyone knows how to solve a cryptogram?

 1. Feb 19, 2012 #1
  1. The problem statement, all variables and given/known data

  PZNWHZGMJKNYVUONKVMTXKNGUNADVGKUWLKVXZCZWGVKTNONAAGZJYNIHUIWNCTETOBVOZOYVHPZCCVHVWJBTOOTOBHTBOTAUTOBGZOZPVCVHPJCCVHXSVOBJANGTSVMJHPNGOWZANGZUNLVOYVCITBSKUBNYKSZHVIZHNCZIONVKSNLGANGWZVGHDGZHXGTWZYOJVGCUVXZOKLGUVOYKSGZJFLVGKJGHVBNKSJPNGCYTHMZGUYTAAJGJOKONPANGIVOSNCYHTOSTHINGKVCSVOYHKSZDNPZGKNVWNCTHSVCCANGIHNASLIVODNMJGKUVOYVCCANGIHNASLIVOCTAZVOYUJKKSJHVIJGJMNCLKTNOVGUWZCTJAHANGPSTXSNLGANGWJVGHANLBSKVGJHKTCCVKTHHLJVGNLOYKSZBCNWJKSZWZCTJAKSVKKSJGTBSKHNAIVOXNIZONKAGNIKSZBZOZGNHTKUNAKSJHKVKZWLKAGNIKSZSVOYNABNYPJYVGJONKANGBJKKNYVUKSVKPJVGZKSJSJTGHNAKSVKATGHKGJMNCLKTNOCJKKSJPNGYBNANGKSAGNIKSTHKTIZVOYDCVXZKNAGTZOYVOYANZVCTRJKSVKKSZKNGXSSVHWZJODVHHJYKNVOJPBZOZGVKTNONAVIJGTXVOHWNGOTOKSTHXJOKLGUKZIDJGJYWUPVGYTHXTDCTOJYWUVSVGYVOYWTKKJGDZVXJDGNLYNANLGVOXTZOKSZGTKVBZVOYLOPTCCTOBKNPTKOJHHNGDJGITKKSZHCNPLOYNTOBNAKSNHZSLIVOGTBSKHKNPSTXSKSTHOVKTNOSVHVCPVUHWJZOXNIITKKJYVOYKNPSTXSPZVGJXNIITKKJYKNYVUVKSNIJVOYVGNLOYKSJPNGCYCZKZMZGUOVKTNORONPPSJKSZGTKPTHSZHLHPJCCNGTCCKSVKPZHSVCCDVUVOUDGTXZWZVGVOUWLGYZOIJZKVOUSVGYHSTDHLDDNGKVOUAGTZOYNDDNHZVOUANZKNVHHLGZKSJHLGMTMVCVOYKSJHLXXZHHNACTWZGKUKSTHILXSPJDCZYBJVOYINGZKNKSNHJNCYVCCTJHPSNHJXLCKLGVCVOYHDTGTKLVCNGTBTOHPZHSVGJPJDCZYBJKSZCNUVCKUNAAVTKSALCAGTJOYHLOTKJYKSJGJTHCTKKCJPJXVOONKYNTOVSNHKNAXNNDJGVKTMJMJOKLGZHYTMTYJYKSJGJTHCTKKCJPJXVOYNANGPJYVGJONKIZJKVDNPJGALCXSVCCJOBZVKNYYHVOYHDCTKVHLOYZGKNKSNHZOZPHKVKZHPSNIPJPJCXNIZKNKSJGVORHNAKSJAGZJPJDCZYBJNLGPNGYKSVKNOJANGINAXNCNOTVCXNOKGNCHSVCCONKSVMZDVHHJYVPVUIZGZCUKNWZGZDCVXJYWUVAVGINGZTGNOKUGVOOUPJHSVCCONKVCPVUHZQDJXKKNATOYKSZIHLDDNGKTOBNLGMTJPWLKPJHSVCCVCPVUHSNDZKNATOYKSJIHKGNOBCUHLDDNGKTOBKSJTGNPOAGJZYNIVOYKNGZIZIWJGKSVKTOKSJDVHKKSNHZPSNANNCTHSCUHNLBSKDNPZGWUGTYTOBKSZWVXRNAKSJKTBJGJOYZYLDTOHTYJKNKSNHZDZNDCZTOKSJSLKHVOYMTCCVBJHNASVCAKSJBCNWZHKGLBBCTOBKNWGJVRKSZWNOYHNAIVHHITHJGUPJDCZYBJNLGWZHKJAANGKHKNSJCDKSZISJCDKSZIHJCMZHANGPSVKJMJGDZGTNYTHGZFLTGJYONKWJXVLHZKSJXNIILOTHKHIVUWZYNTOBTKONKWZXVLHJPJHJZRKSZTGMNKZHWLKWZXVLHJTKTHGTBSKTAVAGZJHNXTZKUXVOONKSZCDKSJIVOUPSNVGJDNNGTKXVOONKHVMJKSZAZPPSNVGJGTXSKNNLGHTHKJGGZDLWCTXHHNLKSNANLGWNGYZGPJNAAJGVHDZXTVCDCJYBZKNXNOMJGKNLGBNNYPNGYHTOKNBNNYYJZYHTOVOJPVCCTVOXZANGDGNBGJHHKNVHHTHKAGZJIJOVOYAGZJBNMJGOIJOKHTOXVHKTOBNAAKSJXSVTOHNADNMJGKUWLKKSTHDJVXZALCGJMNCLKTNONASNDJXVOONKWJXNIJKSZDGJUNASNHKTCJDNPJGHCJKVCCNLGOZTBSWNGHRONPKSVKPJHSVCCENTOPTKSKSJIKNNDDNHZVBBGJHHTNONGHLWMJGHTNOVOUPSZGZTOKSJVIZGTXVHVOYCZKZMZGUNKSZGDNPJGRONPKSVKKSTHSZITHDSZGZTOKZOYHKNGJIVTOKSZIVHKJGNATKHNPOSNLHJKNKSVKPNGCYVHHZIWCUNAHNMZGZTBOHKVKZHKSZLOTKJYOVKTNOHNLGCVHKWZHKSNDZTOVOVBJPSZGZKSJTOHKGLIJOKHNAPVGSVMJAVGNLKDVXJYKSJTOHKGLIJOKHNADZVXJPJGJOJPNLGDCZYBJNAHLDDNGKKNDGJMJOKTKAGNIWJXNITOBIJGJCUVANGLIANGTOMZXKTMJKNHKGJOBKSZOTKHHSTZCYNAKSJOJPVOYKSZPZVRVOYKNZOCVGBZKSJVGZVTOPSTXSTKHPGTKIVUGLOATOVCCUKNKSNHJOVKTNOHPSNPNLCYIVRZKSJIHZCMJHNLGVYMJGHVGTJHPZNAAZGONKVDCZYBJWLKVGJFLZHKKSVKWNKSHTYZHWJBTOVOJPKSJFLZHKANGDJVXZWZANGZKSJYVGRDNPJGHNAYJHKGLXKTNOLOCZVHSZYWUHXTJOXZJOBLCAVCCSLIVOTKUTODCVOOJYNGVXXTYZOKVCHZCAYZHKGLXKTNOPJYVGJONKKZIDKKSZIPTKSPJVROJHHANGNOCUPSJONLGVGIHVGZHLAATXTZOKWZUNOYYNLWKXVOPZWZXZGKVTOWJUNOYYNLWKKSVKKSJUPTCCOZMZGWJZIDCNUZYWLKOZTKSZGXVOKPNBGZVKVOYDNPJGALCBGNLDHNAOVKTNOHKVRZXNIANGKAGNINLGDGJHJOKXNLGHJWNKSHTYJHNMJGWLGYJOJYWUKSJXNHKNAINYJGOPJVDNOHWNKSGTBSKCUVCVGIJYWUKSJHKZVYUHDGJVYNAKSZYZVYCUVKNIUZKWNKSGVXTOBKNVCKJGKSVKLOXZGKVTOWVCVOXZNAKZGGNGKSVKHKVUHKSZSVOYNAIVORTOYHATOVCPVGHNCZKLHWJBTOVOJPGZIZIWJGTOBNOWNKSHTYJHKSVKXTMTCTKUTHONKVHTBONAPZVROZHHVOYHTOXZGTKUTHVCPVUHHLWEJXKKNDGNNACZKLHOJMJGOZBNKTVKJNLKNAAZVGWLKCJKLHOZMZGAJVGKNOJBNKTVKZCZKWNKSHTYJHJQDCNGJPSVKDGNWCJIHLOTKZLHTOHKJVYNAWJCVWNGTOBKSNHZDGNWCZIHPSTXSYTMTYJLHCJKWNKSHTYZHANGKSJATGHKKTIZANGILCVKJHJGTNLHVOYDGZXTHZDGNDNHVCHANGKSJTOHDZXKTNOVOYXNOKGNCNAVGIHVOYWGTOBKSZVWHNCLKZDNPZGKNYJHKGNUNKSZGOVKTNOHLOYZGKSZVWHNCLKZXNOKGNCNAVCCOVKTNOHCJKWNKSHTYZHHJZRKNTOMNRJKSZPNOYJGHNAHXTJOXZTOHKJVYNATKHKZGGNGHKNBJKSZGCJKLHJQDCNGJKSZHKVGHXNOFLJGKSJYJHJGKHJGVYTXVKJYTHJVHZKVDKSZNXJVOYJDKSHVOYJOXNLGVBJKSZVGKHVOYXNIIZGXJCJKWNKSHTYZHLOTKZKNSZJYTOVCCXNGOZGHNAKSJZVGKSKSJXNIIVOYNATHVTVSKNLOYNKSJSJVMUWLGYJOHCJKKSJNDDGZHHJYBNAGJZVOYTAVWZVXSSJVYNAXNNDZGVKTNOIVUDLHSWVXRKSZELOBCZNAHLHDTXTNOCJKWNKSHTYZHENTOTOXGZVKTOBONKVOJPWVCVOXJNADNPJGWLKVOZPPNGCYNACVPPSZGZKSJHKGNOBVGZELHKVOYKSZPZVRHZXLGZVOYKSZDZVXJDGZHZGMJYVCCKSTHPTCCONKWZATOTHSJYTOKSJATGHKNOJSLOYGJYYVUHONGPTCCTKWJATOTHSZYTOKSZATGHKNOZKSNLHVOYYVUHONGTOKSZCTAZNAKSTHVYITOTHKGVKTNOONGZMZODJGSVDHTONLGCTAJKTIJNOKSTHDCVOZKWLKCZKLHWJBTOTOUNLGSVOYHIUAJCCNPXTKTEJOHINGJKSVOITOJPTCCGJHKKSZATOVCHLXXZHHNGAVTCLGJNANLGXNLGHZHTOXJKSTHXNLOKGUPVHANLOYJYJVXSBZOZGVKTNONAVIJGTXVOHSVHWZJOHLIINOJYKNBTMZKZHKTINOUKNTKHOVKTNOVCCNUVCKUKSZBGVMJHNAUNLOBVIZGTXVOHPSNVOHPZGZYKSZXVCCKNHZGMTXJHLGGNLOYKSZBCNWJONPKSJKGLIDJKHLIINOHLHVBVTOONKVHVXVCCKNWZVGVGIHKSNLBSVGIHPZOZJYONKVHVXVCCKNWVKKCZKSNLBSJIWVKKCZYPJVGZWLKVXVCCKNWZVGKSJWLGYZONAVCNOBKPTCTBSKHKGLBBCZUZVGTOVOYUJVGNLKGZENTXTOBTOSNDJDVKTZOKTOKGTWLCVKTNOVHKGLBBCZVBVTOHKKSZXNIINOJOJITZHNAIVOKUGVOOUDNMJGKUYTHZVHJVOYPVGTKHJCAXVOPZANGBJVBVTOHKKSJHJZOZITJHVBGVOYVOYBCNWVCVCCTVOXJONGKSVOYHNLKSJVHKVOYPJHKKSVKXVOVHHLGZVINGJAGLTKALCCTAJANGVCCIVORTOYPTCCUNLENTOTOKSVKSTHKNGTXZAANGKTOKSZCNOBSTHKNGUNAKSZPNGCYNOCUVAZPBJOJGVKTNOHSVMZWZJOBGVOKZYKSZGNCZNAYZAZOYTOBAGZJYNITOTKHSNLGNAIVQTILIYVOBJGTYNONKHSGTORAGNIKSTHGZHDNOHTWTCTKUTPJCXNIZTKTYNONKWZCTJMJKSVKVOUNALHPNLCYZQXSVOBJDCVXZHPTKSVOUNKSZGDJNDCJNGVOUNKSZGBJOJGVKTNOKSZJOJGBUKSJAVTKSKSJYJMNKTNOPSTXSPZWGTOBKNKSTHZOYJVMNGPTCCCTBSKNLGXNLOKGUVOYVCCPSNHJGMZTKVOYKSZBCNPAGNIKSVKATGZXVOKGLCUCTBSKKSZPNGCYVOYHNIUAZCCNPVIJGTXVOHVHRONKPSVKUNLGXNLOKGUXVOYNANGUNLVHRPSVKUNLXVOYNANGUNLGXNLOKGUIUAZCCNPXTKTEZOHNAKSJPNGCYVHRONKPSVKVIJGTXVPTCCYNANGUNLWLKPSVKKNBZKSJGPZXVOYNANGKSJAGZJYNINAIVOATOVCCUPSJKSZGUNLVGJXTKTEJOHNAVIZGTXVNGXTKTEZOHNAKSJPNGCYVHRNALHSJGJKSZHVIZSTBSHKVOYVGYHNAHKGJOBKSVOYHVXGTATXJPSTXSPZVHRNAUNLPTKSVBNNYXNOHXTZOXJNLGNOCUHLGZGZPVGYPTKSSTHKNGUKSZATOVCELYBZNANLGYJZYHCZKLHBNANGKSKNCZVYKSJCVOYPJCNMJVHRTOBSTHWCJHHTOBVOYSTHSZCDWLKRONPTOBKSVKSZGZNOJVGKSBNYHPNGRILHKKGLCUWZNLGNPO

  2. Relevant equations

  Use whatever tools you wish (though we recommend the frequency-analysis and monoalphabetic substitution-cipher tools, some serious elbow grease and some ingenuity) to uncover the plaintext.
  That is the cryptogram without any spaces for punctuation.

  3. The attempt at a solution

  Now I've tried to use frequency counting and a mono-alphabetic substitution cipher with no luck.

  Anybody have any idea on this one?

  Thanks,
  Crazysah
   
 2. jcsd
 3. Feb 19, 2012 #2

  jedishrfu

  Staff: Mentor

  is this for a course?

  The suggestion of using frequency analysis and monalphabetic subs tools means its probably a monoaphabetic substitution cipher. If you can identify the first few letters via the freq analysis then you might find they used a keyword to construct the cipher. As an example: dumbwaiter where d=a / u=b / m=c / b=d... followed by the remaining letters in order that aren't in dumbwaiter.
   
 4. Feb 19, 2012 #3
  Yes. He says it is something we haven't done in class before and we have done monoalphabetic substitution ciphers before. Also, I already tried using a keyword but I'm just not getting the right keyword. I tried identifying the first few letters to form a word but no luck.
   
 5. Feb 19, 2012 #4

  jhae2.718

  User Avatar
  Gold Member

  Do you have ideas on what the cipher may be? From frequency analysis you can get a feel for what you are dealing with. (e.g. a flatter frequency distribution may be a polyalphabetic substitution cipher.)
   
 6. Feb 19, 2012 #5
  No. I do not know what the cipher may be but I'm thinking it may be closest to a monoalphabetic substitution cipher.
  Also, some letters may repeat itself. I think that might be the trick.
  Just to say it again: Spaces and punctuation have been removed
   
 7. Feb 20, 2012 #6

  Redbelly98

  User Avatar
  Staff Emeritus
  Science Advisor
  Homework Helper


  If you have done the frequency count, why not post the results of it? It seems that would increase the chances that somebody could help you out.
   
Share this great discussion with others via Reddit, Google+, Twitter, or Facebook
Loading...